Polityka prywatności | Privacy policy

I. WPROWADZENIE
Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Akademii Sztuki i Kultury. Polityka prywatności Akademii Sztuki i Kultury (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów, klientów i użytkowników serwisu www należącego do Akademii Sztuki i Kultury tj. warsztaty-teatralne.pl oraz akademiateatru.pl
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do Akademii Sztuki i Kultury lub korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe w związku z wykonywaniem bieżących zleceń, zgłoszeniami danych na warsztaty, szkolenia itd., zgłoszeniami uczestnictwa w wydarzeniach, oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

II. POJĘCIA UŻYTE W NINIEJSZEJ POLITYCE
Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym Akademia Sztuki i Kultury przetwarza Dane osobowe Użytkowników.
Użytkownik – użytkownik serwisu, subskrybent newslettera, osoba zadająca pytanie poprzez formularz kontaktowy, uczestnik warsztatów i szkoleń, kandydat do podjęcia pracy, przedstawiciel klienta, osoba odwiedzającą strony należące do Akademii Sztuki i Kultury.
Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez Akademię Sztuki i Kultury drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, tj: zgłoszenie uczestnictwa w warsztatach i szkoleniach, zapis do Newslettera, wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłanie dokumentów i informacji niezbędnych w procesie wykonywania zleceń, przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie przeprowadzania rekrutacji, oraz założenie konta w serwisach należących do Akademii Sztuki i Kultury.

III. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH
Podając swoje Dane osobowe na stronie warsztaty-teatralne.pl oraz akademiateatru.pl lub przekazując je bezpośrednio w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez Akademię Sztuki i Kultury w sposób opisany w niniejszej Polityce.

IV. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych Akademii Sztuki i Kultury, w szczególności w związku z prowadzeniem warsztatów i szkoleń, wysyłaniem informacji marketingowych (w tym newsletterów), przyjmowaniem zapisów na wydarzenia, korzystaniem z innych usług zawartych na stronie internetowej jest właściciel Akademii Sztuki i Kultury lub pracownik delegowany przez Akademię Sztuki i Kultury do wykonywania tego zadania w imieniu firmy. Adres kontaktowy poczty elektronicznej Akademii Sztuki i Kultury: asikzapisy@gmail.com.

V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA
Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:
1. Organizacji i przeprowadzania szkoleń i warsztatów.
W przypadku szkoleń i warsztatów podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest umowa na świadczenie usług szkoleniowych zawarta z Akademia Sztuki i Kultury poprzez przesłanie formularza zamówienia (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
2. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych w tym newslettera Akademii Sztuki i Kultury pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
W przypadku przesyłania newsletterów podstawą prawną jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO)
Zgoda na przesyłanie Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażana jest przez Użytkowników niezależnie i odrębnie.
3. Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej pytania wysłane przez formularz kontaktowy.
W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
4. Rozpatrzenia nadesłanej przez Użytkownika aplikacji o pracę i ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez Akademia Sztuki i Kultury, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych zawartych w CV lub formularzu przez Akademia Sztuki i Kultury.
W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celu rozpatrzenia aplikacji o pracę podstawą prawną jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
5. Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa zleceń m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
6. Zawarcia oraz realizacji warunków umów między Akademia Sztuki i Kultury, a Klientem,

VI. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez Akademię Sztuki i Kultury:
1. Prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
2. Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5. Prawo do przenoszenia danych,
6. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
7. Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. Akademia Sztuki i Kultury rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji, w formie kopii:
1. Cele przetwarzania Danych Osobowych;
2. Kategorie Danych Osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
3. Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) dane mogą być przekazane;
4. Informacje o prawie do żądania od Akademia Sztuki i Kultury sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
5. Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6. Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe;
7. Na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje profilowania dla Użytkownika.
Akademia Sztuki i Kultury informuje jednocześnie, że każda kolejna kopia Danych Osobowych wiąże się z opłatą wynikającą z kosztów poniesionych w związku ze stworzeniem kolejnej kopii Danych Osobowych.
Akademia Sztuki i Kultury zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek, jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych lub potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku.
W obu powyższych sytuacjach Akademia Sztuki i Kultury zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie podając za każdym razem uzasadnienie.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZY ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIU SZKOLEŃ I WARSZTATÓW
Akademia Sztuki i Kultury będzie przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników zgłaszających uczestnictwo w szkoleniach, w zakresie niezbędnym do realizacji spraw związanych ze szkoleniami.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
Przesyłając zapytanie, zgłaszając się na szkolenie, warsztat lub inne wydarzenie organizowane przez Akademię Sztuki i Kultury, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych o oferowanych produktach i usługach Akademii Sztuki i Kultury, w tym newsletterów. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem zasad określonych w rozdziale VI niniejszej Polityki.

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI KANDYDATA DO PRACY
Akademia Sztuki i Kultury przeprowadza rekrutacje na własne potrzeby. Jednocześnie informujemy, że wyrażając zgodę na procesy rekrutacyjne, zgoda ta dotyczyć będzie zarówno rekrutacji na konkretne stanowisko zawarte w ogłoszeniu o pracę jak i na przyszłe rekrutacje. Oznacza to, że będziemy przechowywać Dane Osobowe w naszej bazie danych w celu przesłania informacji o ofertach pracy dostosowanych do profilu i doświadczenia zawodowego. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie.

X. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
Akademia Sztuki i Kultury wdrożyłA odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostęp do Danych Osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników Akademii Sztuki i Kultury.
Akademia Sztuki i Kultury jest uprawniona do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

XI. COOKIES
Akademia Sztuki i Kultury oświadcza, że na stronie warsztaty-teatralne.pl oraz akademiateatru.pl i innych należących do Akademii Sztuki i Kultury używamy cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.
Pliki Cookies używane na stronie internetowej warsztaty-teatralne.pl oraz akademiateatru.pl i innych należących do Akademii Sztuki i Kultury mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
1. Dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
2. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
3. Dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Rodzaje wykorzystywanych przez Akademię Sztuki i Kultury plików cookies:
• „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
• „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
• „Analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.
Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

XII. ZMIANA POLITYKI
W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa, zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej warsztaty-teatralne.pl oraz akademiateatru.pl