Regulamin | Regulations

REGULAMIN SZKOLEŃ PROWADZONYCH PRZEZ AKADEMIĘ SZTUKI I KULTURY

Akademia Sztuki i Kultury, zwana dalej ASiK, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 36c, NIP 1180120426, prowadzona jest przez Stowarzyszenie Sztuka-Edukacja-Promocja z siedzibą w Warszawie, ul. Landwarowska 8. ASiK organizuje szkolenia z zakresu szeroko pojętej edukacji kulturalnej, sztuki, głosu, aktorstwa. Regulamin określa zasady uczestnictwa w szkoleniach, płatności, bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkoleń.

Spis treści

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zgłoszenia do udziału w szkoleniach
 3. Płatności
 4. Bezpieczeństwo
 5. Ochrona danych osobowych i zgoda na wykorzystanie wizerunku
 6. Kopiowanie i udostępnianie materiałów
 7. Zasady uczestnictwa w szkoleniach indywidualnych
 8. Zasady korzystania z voucherów
 9. Rezygnacja
 10. Postanowienia końcowe

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. ASiK (NIP 1180120426) zapewnia Uczestnikom warunki odpowiednie do efektywnego przeprowadzenia szkolenia, dysponuje kadrą o odpowiednich kwalifikacjach i zapewnia sale dydaktyczne wraz z wyposażeniem.
 2. ASiK zastrzega sobie prawo do incydentalnej zmiany terminu, miejsca, instruktora przeprowadzanego szkolenia. ASiK lub osoba upoważniona są zobowiązani do udzielenia informacji Uczestnikom dotyczących zmian lub zasad organizacji szkoleń mailowo lub telefonicznie.

§2 ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH

 1. ASiK ustala minimalną oraz maksymalną liczbę uczestników szkolenia.
 2. W przypadku braku wystarczającej liczby uczestników, ASiK zastrzega sobie możliwość odwołania szkolenia. W takiej sytuacji Uczestnik nie ponosi kosztów szkolenia, które się nie rozpoczęły, a w przypadku rozwiązania grupy, ASiK zwraca proporcjonalne koszty zajęć, które się nie odbyły.
 3. Zgłoszenia do udziału w Szkoleniach odbywają się poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie https://warsztaty-teatralne.pl/.
 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w szkoleniu wyłącznie za zgodą rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice/opiekunowie osób niepełnoletnich zobowiązani są do dostarczenia zgody na piśmie lub przesłanie skanu zgody mailowo na adres biuro@warsztaty-teatralne.pl w terminie 5 dni od zapisu. Wzór zgody umieszczony jest w stopce oraz przy formularzu zapisu na stronie https://warsztaty-teatralne.pl/.

§3 PŁATNOŚCI 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zapisu oraz dokonanie opłaty. Aktualne ceny szkoleń znajdują się na stronie https://warsztaty-teatralne.pl/.
 2. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik ma obowiązek opłacić swój udział w Szkoleniu najpóźniej do 3 dni roboczych po przesłaniu zgłoszenia, przy czym:
 3. w przypadku Szkoleń semestralnych (15 spotkań raz w tygodniu) może być to rata. Drugą ratę należy wówczas wpłacić przed piątym, a trzecią przed dziewiątym spotkaniem.
 4. w przypadku Szkoleń semestralnych (10 spotkań raz w tygodniu) może być to rata. Drugą ratę należy wówczas wpłacić przed czwartym, a trzecią przed siódmym spotkaniem.
 5. w przypadku Szkoleń kilkudniowych (szkoleń intensywnych dłuższych niż dwudniowe) może być to zaliczka, której wysokość podano przy opisie konkretnego Szkolenia na stronie https://warsztaty-teatralne.pl/. Pełna kwota za udział w Szkoleniu musi być wpłacona najpóźniej na 14 dni przed jego rozpoczęciem.
 6. w przypadku Weekendowej Szkoły Aktorskiej dla Dorosłych (WSAD) może to być rata. Terminy wpłaty kolejnych rat podano przy opisie WSAD na stronie https://warsztaty-teatralne.pl/.
 7. Uczestnik może wystąpić do ASiK o inne rozłożenie płatności. W przypadku pozostałych Szkoleń zasady podane są przy opisie Szkolenia na stronie https://warsztaty-teatralne.pl/.
 8. Wybór opcji ratalnej nie zwalnia Uczestnika z wpłaty wszystkich rat nawet w wypadku nie uczestniczenia w Szkoleniu.
 9. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie https://warsztaty-teatralne.pl/.
 10. ASiK wystawia fakturę za zapłatę na życzenie Uczestnika. Dane do faktury należy wysłać na adres biuro@warsztaty-teatralne.pl.
 11. Opłatę za Szkolenie należy uiścić na konto:

Akademia Sztuki i Kultury
Al. Jana Pawła II 36c
00-141 Warszawa
mBank SA 73 1140 2017 0000 4402 1292 5749 (z dopiskiem: Warsztaty Teatralne)

§4 BEZPIECZEŃSTWO

 1. Zapisując się na warsztaty ASiK, uczestnik oświadcza, iż posiada pełną zdolność do udziału w zajęciach teatralnych/wokalnych/ruchowych (brak przeciwwskazań lekarskich i zdrowotnych).
 2. ASiK nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
 3. Ćwiczymy w miękkim zmienionym obuwiu. Dla bezpieczeństwa i komfortu należy ubrać się w wygodny stró
 4. Na terenie ASiK obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osó
 5. W scenach i improwizacjach zakazuje się używania ostarych narzędzi.
 6. Uczestnicy zajęć mogą być narażeni na wysokie natężenie dźwięku.
 7. Zaleca się, aby Uczestnik skontrolował uprzednio swój stan zdrowia przed wzięciem udziału w warsztatach.

§5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

 1. Akademia Sztuki i Kultury zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez ASiK w celach związanych z organizacją i realizacją szkolenia.
 3. Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunię
 4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w materiałach promocyjnych ASiK, w tym na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres e-mail biuro@warsztaty-teatralne.pl.

§6 KOPIOWANIE I UDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW

 1. ASiK nie wyraża zgody na publikowanie wykorzystywanych ćwiczeń i muzyki w jakiejkolwiek formie – zarówno pisemnej jak i elektronicznej.
 2. Materiały warsztatowe lub z zajęć mogą być wykorzystywane tylko na własny użytek. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów szkoleniowych/z zajęć w celach komercyjnych wymaga zgody ASiK.
 3. ASiK dopuszcza publikowanie przez uczestników zdjęć ze Szkoleń oraz nagrań fragmentów Szkoleń o długości do 90 sekund na mediach społecznościowych z oznaczeniem profilu Szkoleń.
 4. Majątkowe prawa autorskie do spektakli lub innych utworów stworzonych przez ASiK należą do ASiK. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 ze zmianami).

§7 ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH INDYWIDUALNYCH

 1. Szkolenia indywidualne odbywają się według harmonogramu ustalonego indywidualnie z każdym Uczestnikiem.
 2. Opłata za szkolenie indywidualne ustalana jest według aktualnego cennika dostępnego na stronie https://warsztaty-teatralne.pl/.
 3. Odwołanie umówionych zajęć indywidualnych przez Uczestnika możliwe jest najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem. W przeciwnym razie ASiK zastrzega sobie prawo do naliczenia pełnej opłaty za odwołane zaję
 4. ASiK zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć indywidualnych z przyczyn niezależnych. W takim przypadku zostanie ustalony nowy termin zajęć lub zwrócona opłata za odwołane zaję

§8 ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

 1. Voucher uprawnia do uczestnictwa w wybranym szkoleniu ASiK w określonym terminie. Voucher jest ważny przez okres 24 miesięcy od daty zakupu, chyba że na voucherze zaznaczono inny termin ważności.
 2. Voucher nie podlega wymianie na gotówkę.
 3. Voucher może być wykorzystany przez osobę, na którą został wystawiony, lub przez inną osobę po uprzednim poinformowaniu ASiK. Jeśli kupujący otrzymał kod, voucher może zostać wykorzystany przez dowolną osobę.
 4. Aby zrealizować voucher, należy skontaktować się z ASiK i ustalić termin szkolenia, na które ma być wykorzystany.
 5. Wykorzystanie vouchera podlega wszystkim zasadom i warunkom rezerwacji obowiązującym przy standardowej rejestracji na warsztaty, w tym polityce odwołań.

§9 REZYGNACJA

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo do zrezygnowania z zajęć:
 2. SEMESTRALNYCH – najpóźniej w ciągu 5 dni od daty pierwszego spotkania (zwrot pełnej kwoty).
 3. SIEDMIODNIOWYCH, PIĘCIODNIOWYCH, WEEKENDOWYCH najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia (zwrot pełnej kwoty).
 4. WSAD – Weekendowa Szkoła Aktorska dla Dorosłych: najpóźniej w ciągu 5 dni od daty pierwszego spotkania (z potrąceniem 500 zł za pierwszy weekendowy zjazd).

W innych przypadkach wpłaty nie są zwracane.

 1. Rezygnacja składana jest mailowo na adres: biuro@warsztaty-teatralne.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Zwrot kosztów szkolenia następuje w takiej samej formie, w jakiej była dokonywana wpłata. ASiK ma 10 dni roboczych na dokonanie przelewu zwrotnego.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z usług oferowanych przez ASiK należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@warsztaty-teatralne.pl.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni roboczych.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mailowy Uczestnika.

 

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. ASiK zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej https://warsztaty-teatralne.pl/.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby ASiK.